Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van Digly BV, met zetel te Diamantstraat 8 bus 216,
2200 Herentals, Belgium, BTW BE 0772.302.320.

 

Wie zijn wij?

Digly BV
Diamantstraat 8 bus 216
2200 Herentals
BTW 0772.302.320
 

Contactpersoon
Bert Callens
0477 53 28 61
facturatie@digly.be

 

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes (“Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door Digly aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan Digly indien Digly deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door Digly of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2021 en vervangen alle vorige.
1.4. De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digly.


2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1. Offertes
Elke Offerte is vrijblijvend en geldt enkel voor de B2B markt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke Offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte en vervalt ze automatisch na het verstrijken van deze termijn. Alle in een Offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Digly heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. Digly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. Digly zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen. De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn, wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door Digly moeten geleverd worden zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. Digly behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten. Bij gebreke aan akkoord van de Klant met de bijkomende Offerte, heeft Digly het recht om de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
2.2 Bestellingen
Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de Offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. Digly zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien Digly uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling. In geval de Klant een bestelling annuleert voor de aanvang van de opdracht, dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan Digly van 30 % op de volledige prijs van de bestelde goederen of diensten, tenzij hogere schadevergoeding bewezen wordt door Digly.


3. RECURRENTE DIENSTEN

3.1. Recurrente diensten, zoals vermeld op de originele offerte, worden automatisch verlengd voor eenzelfde periode dan dat ze oorspronkelijk aangegaan zijn mits schriftelijke kennisgeving tot annulatie door de Opdrachtgever uiterlijk 30 kalenderdagen voor de vernieuwingsdatum van de dienst.


4. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

4.1. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.
4.2. De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de Klant de leveringsbon niet ondertekent gaat het risico over vanaf de dag wanneer Digly het goed heeft geleverd of de uitvoering van de diensten aankondigt. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.
4.3. Digly behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is Digly niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.
4.4 Digly heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.


5. PLICHTEN VAN DE KLANT

5.1. De Klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van Digly en zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving. De Klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt, eveneens software van derden. De Klant zal Digly steeds vrijwaren voor alle mogelijk vorderingen van derden m.b.t. deze software. De Klant zorgt er tevens voor dat zijn hardware voldoet aan de minimumvereisten die Digly aangeeft.
5.2. De Klant verbindt zich ertoe de aangestelden van Digly die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om Digly toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.


6. PRIJZEN, FACTUREN EN BETALINGEN

6.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht. Een Offerte kan steeds aangevraagd worden bij Digly via info@digly.be.
6.2. Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 15% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag (i) heeft Digly het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen en niet uitgegeven facturen, onmiddellijk opeisbaar conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
6.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Digly.
6.4. Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat Digly een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij Digly daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In
elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.
6.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, Digly, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, Digly daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.


7. OVERMACHT

7.1. Digly is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is ingevolge overmacht. In elk geval kan Digly niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, brand, overstroming, oorlog, epidemieën of pandemieën, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.
7.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft Digly van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Digly recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.


8. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

8.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.
In ieder geval wordt volgende informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk aangemerkt: alle handouts, sjablonen, templates, rapporten, taskflows, emails, toelichtingen, programmatiecodes en documenten aangeleverd door Digly evenals alle met de Klant gedeelde traject inzichten en documentatie.
8.2. De geheimhoudingsverplichting zoals gestipuleerd in artikel 7.1. geldt voor een bepaalde duur van 10 jaar vanaf de oplevering.
Deze verplichting eindigt niet bij het beëindigen / ontbinden van de onderliggende overeenkomst.
8.2. Digly zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.
8.3. Elke schending van de geheimhoudingsverplichting zoals bepaald in onderhavig artikel zal gesanctioneerd worden met de betaling van een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 100 000,00 EUR per schending onverminderd het bewijs van reële schade.


9. INTELLECTUELE EN EIGENDOMSRECHTEN EN DATAPROTECTIE

9.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door Digly, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van Digly en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door Digly aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van Digly of via Digly van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft Digly titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).
9.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie hiervoor tevens de bepalingen op onze website inzake onze privacy policy.


10. WAARBORGEN

10.1. Alle contractuele verplichtingen van Digly zijn inspanningsverbintenissen. Digly geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de Klant geleverd “as is”.
10.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.
10.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.
10.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van Digly of die aan Digly door een derde geleverd worden en die Digly op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheid voorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en Digly.
10.5. De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 7 dagen na vaststelling van verborgen gebreken, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan Digly. Digly is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen aangaande vrijwaring voor verborgen gebreken artikel 1641 e.v. B.W. De Klant heeft het recht op het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van Digly dan wel om de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is en de Klant wenst het goed te behouden, heeft de Klant het recht om zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door een deskundige zal worden bepaald. De termijn om Digly in rechte aan te spreken ingevolge gebreken vervalt 3 maanden na de datum van oplevering (zichtbare gebreken dan wel na de vaststelling van het verborgen gebrek.


11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen is Digly enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is Digly niet aansprakelijk.
11.2. Digly is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. Digly is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan Digly.
11.3. In elk geval is de aansprakelijkheid van Digly ten aanzien van de Klant beperkt tot 20.000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Digly voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50% van de totale waarde van de overeenkomst.


12. DUUR EN ONTBINDING

12.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van het project, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.
12.2. In elk geval heeft Digly steeds het recht om de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig te beëindigen zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekort komt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door Digly van de tekortkoming, (b) in geval van (aanvraag tot) faillissement ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de Klant, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.
12.3. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen.


13. NIET-AFWERVING

13.1. Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van Digly of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.
13.2. Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.


14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

14.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen Digly en de Klant worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.
14.2. Elk geschil zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.